Activity: Okinawa PADI diving Class – 潛水課程

Okinawa PADI diving Class - 潛水課程

提供潛水考証課程,由初階到專業潛水課程都有,全部課程均為中文教學,而教學教練都有教學美軍的經驗,在過去五年內學生人數超過1000人

Diving Submit Form